XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 03-08-1994
Tuổi âm lịch: 26/06/1994
Ngày Tân dậu tháng Tân mùi năm Giáp tuất


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Giáp tuất - 1994
1994 - Giáp tuất
2004 - Giáp thân
2005 - Ất dậu
2006 - Bính tuất
2016 - Bính thân
2017 - Đinh dậu
2018 - Mậu tuất
2028 - Mậu thân
2029 - Kỷ dậu
2030 - Canh tuất
2040 - Canh thân
2041 - Tân dậu
2042 - Nhâm tuất
2052 - Nhâm thân
2053 - Quý dậu
2054 - Giáp tuất
2064 - Giáp thân
2065 - Ất dậu
2066 - Bính tuất
2076 - Bính thân
2077 - Đinh dậu
2078 - Mậu tuất
2088 - Mậu thân
2089 - Kỷ dậu
2090 - Canh tuất