XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 05-09-1969
Tuổi âm lịch: 24/07/1969
Ngày Quý mùi tháng Nhâm thân năm Kỷ dậu


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Kỷ dậu - 1969
1971 - Tân hợi
1972 - Nhâm tý
1973 - Quý sửu
1983 - Quý hợi
1984 - Giáp tý
1985 - Ất sửu
1995 - Ất hợi
1996 - Bính tý
1997 - Đinh sửu
2007 - Đinh hợi
2008 - Mậu tý
2009 - Kỷ sửu
2019 - Kỷ hợi
2020 - Canh tý
2021 - Tân sửu
2031 - Tân hợi
2032 - Nhâm tý
2033 - Quý sửu
2043 - Quý hợi
2044 - Giáp tý
2045 - Ất sửu
2055 - Ất hợi
2056 - Bính tý
2057 - Đinh sửu
2067 - Đinh hợi
2068 - Mậu tý