XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 07-05-1992
Tuổi âm lịch: 05/04/1992
Ngày Quý mùi tháng Ất tỵ năm Nhâm thân


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Nhâm thân - 1992
1998 - Mậu dần
1999 - Kỷ mão
2000 - Canh thìn
2010 - Canh dần
2011 - Tân mão
2012 - Nhâm thìn
2022 - Nhâm dần
2023 - Quý mão
2024 - Giáp thìn
2034 - Giáp dần
2035 - Ất mão
2036 - Bính thìn
2046 - Bính dần
2047 - Đinh mão
2048 - Mậu thìn
2058 - Mậu dần
2059 - Kỷ mão
2060 - Canh thìn
2070 - Canh dần
2071 - Tân mão
2072 - Nhâm thìn
2082 - Nhâm dần
2083 - Quý mão
2084 - Giáp thìn