XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 10-07-1981
Tuổi âm lịch: 09/06/1981
Ngày Kỷ sửu tháng Ất mùi năm Tân dậu


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Tân dậu - 1981
1983 - Quý hợi
1984 - Giáp tý
1985 - Ất sửu
1995 - Ất hợi
1996 - Bính tý
1997 - Đinh sửu
2007 - Đinh hợi
2008 - Mậu tý
2009 - Kỷ sửu
2019 - Kỷ hợi
2020 - Canh tý
2021 - Tân sửu
2031 - Tân hợi
2032 - Nhâm tý
2033 - Quý sửu
2043 - Quý hợi
2044 - Giáp tý
2045 - Ất sửu
2055 - Ất hợi
2056 - Bính tý
2057 - Đinh sửu
2067 - Đinh hợi
2068 - Mậu tý
2069 - Kỷ sửu
2079 - Kỷ hợi
2080 - Canh tý