XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 19-08-1962
Tuổi âm lịch: 20/07/1962
Ngày Kỷ sửu tháng Mậu thân năm Nhâm dần


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Nhâm dần - 1962
1968 - Mậu thân
1969 - Kỷ dậu
1970 - Canh tuất
1980 - Canh thân
1981 - Tân dậu
1982 - Nhâm tuất
1992 - Nhâm thân
1993 - Quý dậu
1994 - Giáp tuất
2004 - Giáp thân
2005 - Ất dậu
2006 - Bính tuất
2016 - Bính thân
2017 - Đinh dậu
2018 - Mậu tuất
2028 - Mậu thân
2029 - Kỷ dậu
2030 - Canh tuất
2040 - Canh thân
2041 - Tân dậu
2042 - Nhâm tuất
2052 - Nhâm thân
2053 - Quý dậu
2054 - Giáp tuất