XEM HẠN TAM TAI

Hãy nhập ngày sinh của bạn

DIỄN GIẢI:

Người có ngày tháng năm sinh: 26-06-1975
Tuổi âm lịch: 17/05/1975
Ngày Quý mão tháng Nhâm ngọ năm Ất mão


NHỮNG NĂM CÓ HẠN TAM TAI CHO NGƯỜI SANH NĂM : Ất mão - 1975
1977 - Đinh tỵ
1978 - Mậu ngọ
1979 - Kỷ mùi
1989 - Kỷ tỵ
1990 - Canh ngọ
1991 - Tân mùi
2001 - Tân tỵ
2002 - Nhâm ngọ
2003 - Quý mùi
2013 - Quý tỵ
2014 - Giáp ngọ
2015 - Ất mùi
2025 - Ất tỵ
2026 - Bính ngọ
2027 - Đinh mùi
2037 - Đinh tỵ
2038 - Mậu ngọ
2039 - Kỷ mùi
2049 - Kỷ tỵ
2050 - Canh ngọ
2051 - Tân mùi
2061 - Tân tỵ
2062 - Nhâm ngọ
2063 - Quý mùi
2073 - Quý tỵ
2074 - Giáp ngọ